Dane do umowy separacyjnej / alimentów / Data for separation agreement / child maintenance


Jeśli posiadasz, podaj również drugie imię / If you have one, please also state your middle name
DD/MM/RRRR
Proszę się upewnić, że adres został wpisany prawidłowo / Please ensure that the address is entered correctly
Proszę podać tylko cyfry w jednym ciągu / Please provide only digits
To pole nie jest wymagane / This field is not required
Proszę uwzględnić kod pocztowy / Please include postcode
Jeśli posiada, podaj również drugie imię oraz nazwisko rodowe partnera/ki / Please provide partner's middle and the family name
DD/MM/RRRR
Proszę się upewnić, że adres został wpisany prawidłowo / Please ensure that the address is entered correctly
Proszę podać tylko cyfry w jednym ciągu / Please provide only digits
To pole nie jest wymagane / This field is not required
Proszę uwzględnić kod pocztowy / Please include postcode
Proszę uwzględnić kod pocztowy / Please include postcode
DD/MM/RRRR (jeśli dotyczy/if applicable)
Miasto + Kraj (jeśli dotyczy/if applicable)
DD/MM/RRRR
Wybrano: 0
Ilość dzieci z obecnym/byłym partnerem / Number of children with current/former partner
Pełne imiona i nazwiska oraz daty urodzenia. W przypadku braku dzieci, prosimy wpisać NIE DOTYCZY / Full names and dates of birth. If there are no children, please write N/A
Proszę wpisać w jakie dni i w jakich godzinach odbywa się kontakt z dziećmi oraz ile dni w tygodni, dzieci zostają u rodzica na noc. Proszę również uwzględnić kontakt w okresie świąt i wakacji. W przypadku braku porozumienia proszę wpisać "brak ustaleń" / Please include on what days and at what times the contact with the children takes place and how many days per week, the children stay with the parent overnight. Please also include contact during holidays. If this has not been agreed, please write "no arrangements"
Proszę podać wysokość ustalonych alimentów , częstotliwość płatności oraz dane konta bankowego odbiorcy. W przypadku braku porozumienia proszę wpisać "brak ustaleń" / Please indicate the amount of child maintenance agreed , the frequency of payments and the recipient's bank account details. If there is no agreement, please write "no arrangements"
Proszę wpisać w jaki sposób będzie podzielony majątek w skłąd którego wchodzą: nieruchomości, samochody, wartościowe antyki lub papiery giełdowe, oszczędności, wszystkie zadłużenia oraz składki emerytalne. Proszę pamiętać, iż w skład podziału majątku wchodzą dobra nabyte od daty ślubu do daty separacji, bez względu czyje nazwisko widnieje na dokumencie właśności, pożyczki itp / Please indicate how your assets will be divided: real estate, cars, valuable antiques or securities, savings, all debts and pension contributions. Please note that assets acquired from the date of marriage to the date of separation are included in the division of assets, irrespective of whose name appears on the document of ownership, loans, etc.
Prosimy podać istotne fakty, które mogą mieć wpływ na umowę separacyjną lub alimenty / Please state the relevant facts that may affect the separation agreement or child maintenance

Polityka prywatnościfacebook